OFERTA


Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania wszelkich spraw objętych zleceniem klienta.


W szczególności spraw z zakresu:
prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń (obrona w sprawie karnej na każdym etapie postępowania, działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego oraz powoda cywilnego)
prawa karnego wykonawczego (odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, rozłożenie grzywny na raty, przerwa w odbywaniu kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego itp.)
prawa cywilnego (dochodzenia roszczeń majątkowych i niemajątkowych, umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu i innych)
prawa rodzinnego (alimenty, rozwód, separacja, ustalenie ojcostwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej itp.)
prawa spadkowego (stwierdzenie nabycie spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku itp.)

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest od:
• rodzaju i stopnia skomplikowania zlecenia,
• terminu wykonania,
• wartości przedmiotu sprawy,
• nakładu pracy.
Wynagrodzenie może być płatne w formie ryczałtu lub rozliczone według stawki godzinowej.